Aktywni Potrzebni 50+

“Aktywni Potrzebni 50+ “

Celem projektu jest nabycie umiejętności zawodowych i zwiększenie aktywności zawodowej 49  osób dorosłych w wieku 50 lat i więcej, w 100 % w wieku 50+ (kryterium premiujące) z woj.wlkp
(w przypadku osób fizycznych – uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. wlkp w rozumieniu przepisów KC) zgłaszających  z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji zawodowych .

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Realizacja Projektu odbywa się pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Okres realizacji projektu: grudzień 2016 r. – styczeń 2018 r.

Planowane efekty rzeczowe (produkty)

 • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach
  kształcenia w programie – 49 osób
 • Liczba osób powyżej 50 lat i więcej objętych wsparciem w
  programie – 49 osóbPlanowane rezultaty realizacji projektu
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w
  ramach pozaszkolnych form kształcenia – 44 osoby
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach
  pozaszkolnych form kształcenia – 44 osoby
 • Liczba osób, które ukończyły kurs pilotów wycieczek
  stacjonarny oraz online w ramach projektu – 49 osób