Polityka prywatności

KOMUNIKAT

Dane osobowe przetwarzane przez Fundacja Parasol („Parasol”)

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), Fundacja Parasol z siedzibą w Poznaniu, ul. Ratajczaka 20/18A, kod pocztowy 61-815 Poznań („Parasol”) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie Pani/Pana danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Może się Pani/Pan skontaktować z Parasol we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Parasol pisząc na adres: Fundacja Parasol , ul. Ratajczaka 20/18A, 61-815 Poznań lub adres e-mail: info@fundacjaparasol.com

 

Informujemy, że Parasol będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w Oświadczeniu na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) w celu marketingu produktów i usług Parasol, a także w celach związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO), które polegają na tworzeniu zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Parasol, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych oraz w celu dochodzenia i obrony roszczeń Parasol. Pani/Pana dane będziemy przetwarzali przez czas obowiązywania zgody, a w przypadku przetwarzania w celu dochodzenia i obrony roszczeń, do końca okresu ich przedawnienia.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie zdecyduje się Pani/Pan na podanie nam danych, nie będziemy mogli przekazywać Pani/Panu informacji o produktach i usługach Parasol.

 

Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystywania przez nas danych przed cofnięciem takiej zgody).

 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności przetwarzania tj.: podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i udostępniającym nam narzędzia informatyczne; podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkową, rachunkową; agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w organizacji i przeprowadzeniu akcji marketingowych.

 

Parasol  nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych.

 

Na podstawie Pani/Pana danych osobowych Parasol nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Może Pani/Pan złożyć do nas wniosek dotyczący:

 

  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • dostępu do danych osobowych (tj. udostępnienia informacji o przetwarzaniu przez nas danych oraz o przekazanie kopii danych);
  • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
  • ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych);
  • żądania przeniesienia danych do innego administratora danych lub do Pani/Pana (w zakresie określonym art. 20 RODO);
  • sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Parasol.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza prawo, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.